آمار بازدیدکنندگان

1
23
116421

دروس ارائه شده نیم سال 941:

 

 

کارشناسی ترم سوم

ردیف

شماره درس

نوع درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1

1423115

تخصصی

کشت بافت گیاهی 

2

1

1423102

2

1423117

تخصصی

اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی

1

1

1423102

3

1423107

اصلی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی

1

1

-

4

1423108

اصلی

علفهای هرز وکنترل آنها

2

1

-

5

1423105

اصلی

آفات رایج گیاهان دارویی

2

1

-

6

3500116خ

3500131ب

عمومی

تربیت بدنی 2

 -

1

7

3500106

عمومی

متون اسلامی

2

-

-

 

جمع

12

6

 

 

تقویم آموزشی دانشکده کشاورزی

معرفی کتاب

معرفی کتاب

همایش ها

همایش ها