آمار بازدیدکنندگان

1
27
116425

دروس ارائه سده در ترم 941:

 

 

رديف

نام درس

كد درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

ژنتیک عمومی

1423101

2

 

2

آز-ژنتیک عمومی

//

 

1

3

بیوشیمی عمومی

1423102

2

 

4

آز-بیوشیمی عمومی

//

 

1

5

کشت و پرورش گیاهان دارویی1

1423115

2

 

6

آز- کشت و پرورش گیاهان دارویی1

//

 

1

7

روشهای آبیاری

1423110

1

 

8

آز- روشهای آبیاری

//

 

1

9

شناخت وبهره برداری از محصولات دارویی

1423109

2

 

10

آز-شناخت وبهره برداری از محصولات دارویی

//

 

1

11

اندیشه2 خواهران

3500104

2

 

12

آشنایی با قانون اساسی

3500108

2

 

تقویم آموزشی دانشکده کشاورزی

معرفی کتاب

معرفی کتاب

همایش ها

همایش ها