آمار بازدیدکنندگان

1
17
116415

دروس ارائه شده نیم سال 941:

 

کاردانی ترم سوم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

شماره درس

ردیف

عملی

نظری

شناخت گیاهان دارویی و معطر1

1

2

شناخت گیاهان دارویی و معطر2

تخصصی

1411116

1

اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر(پيشنياز)و

 شناخت گیاهان دارویی و معطر2  (همنیاز)

2

1

روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر

تخصصی

1411118

2

-

1

1

کارتوگرافی گیاهی

اصلی

1411110

3

-

1

2

هوا و اقلیم شناسی

اصلی

1411108

4

شیمی آلی

1

1

آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات استحصال مواد موثره

تخصصی

1411117

5

-

-

2

اقتصاد گیاهان دارویی و معطر

تخصصی

1411125

6

-

-

3

ادبیات فارسی و آیین نگارش

عمومی

3500118

7

 

6

12

جمع

 

 

 

تقویم آموزشی دانشکده کشاورزی

معرفی کتاب

معرفی کتاب

همایش ها

همایش ها