آمار بازدیدکنندگان

1
20
116418

دروس ارائه شده نیم سال 941:

 

 

رديف

نام درس

كد درس

تعداد واحد

نظري

عملي

1

شیمی عمومی

1411102

2

 

2

آز- شیمی عمومی

//

 

1

3

مبانی گیاهشناسی

1411105

2

 

4

آز-مبانی گیاهشناسی

//

 

1

5

اصول آمار

1411106

2

 

6

خاکشناسی عمومی

1411128

2

 

7

آز-خاکشناسی عمومی

//

 

1

8

اندیشه1 خواهران

3500102

2

 

9

اندیشه1 برادران

3500102

2

 

10

زبان خارجه خواهران

3500123

3

 

11

زبان خارجه برادران

3500123

3

 

12

اصول زراعت گیاهان دارویی

141111

2

 

13

آز-اصول زراعت گیاهان دارویی

//

 

1

تقویم آموزشی دانشکده کشاورزی

معرفی کتاب

معرفی کتاب

همایش ها

همایش ها